Strath of Appin Primary School is a modern, single storey school, completed in 1975. It is built to an open-plan design with two main teaching areas. It is well resourced with facilities which include its own kitchen and dining area. The most northerly school in mainland Argyll and Bute, it is only 4 miles from the boundary with Highland Council.

There are currently 27 primary pupils on the school roll.  Our school has 2 English medium classes P1-P3 (4 pupils) and P4-P7 (9 pupils) and a Gaelic medium class with 14 pupils.  We have 4 teachers (full-time and part-time), one classroom assistant, one ASN support assistant, one Gaelic support assistant, one secretary, one catering manager, one kitchen assistant and one janitor. We also have an nursery which operates 5 days per week.  At present there are 3 Child Care and Education workers and 8 nursery children.

Tha Bun-sgoil Srath na h-Apainne sgoil duthchail suidhichte ann an fharsaingeachd Latharna Tuath Earra Ghaidheal air taobh an Iar na h-Alba. ‘S e aite cudthromach, cruinn-eolach a th’ann agus eachdraidheil cuairtichte le sealladh miorbhaileach. Tha sinn eadar an t-Oban agus an Gearasdan. ‘S e aireannachd ainmeil airson Raibeart Louis Stevenson ann an nobhail ‘Kidnapped’, pairt gun robh steidhichte air murt riochdail agus politigeach a thachair anns an Apainn anns na bliadhnaichean direach as deidh Blar Chuil Lodair. ‘S e aite cleachdte airson deannan filmichean. Tha sinn suidhichte teas meadhon cridhe ar coimhearsneachd. ‘Se sgoil nuadh, aon togalach, air a thogail ann 1975. ‘S e runaich fosgailte leis da aite teagaisg. Tha pailteas rudan againn le cidsin agus seomar-dinnearach. ‘S e sgoil ann Earra-Ghaidheal a Tuath air tir-mor, direach 4 mile bho an crioch leis Comhairle na Gaidhealtachd. An drasta tha 37 sgoilearan anns an sgoil. Tha 2 chlas Beurla P1-P3 (4 sgoilearan) agus P4-7 (9 sgoilearan) agus Aonad Gaidhlig le 14 sgoilearan. Tha 4 tidsearan (lan-uine agus pairt uine) 1 neach-obrach foghlaim, 1 runaire, 1 manaidsear a’chidsin, 1 neach-obrach cidsin agus 1 neach-curaim sgoile. A bharrachd air sin tha Aonad Clann  An drasta tha 3 neach curam-cloinne agus foghlam agus 8 clann ann sgoil-araich.